ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม [ ลงทะเบียน | เข้าสู่ระบบRSS Feedธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อดันสหกรณ์แกร่ง

| ข่าวทั่วไป | 29th January 2017

ธ.ก.ส.หนุนสินเชื่อดันสหกรณ์แกร่ง

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ ในการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่า ในปีบัญชี 2560 นี้นั้นทางธนาคารได้ตั้งเป้าหมายการสนับสนุนสินเชื่อผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพ ด้วยวงเงิน 1 แสนล้านบาท

ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลในครั้งนี้นั้น จะช่วยพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย ธ.ก.ส.พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาฐานข้อมูล โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ

ซึ่งจะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตรวจสอบได้ และพร้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์รองรับให้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับที่กว้างขึ้น

ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนและ ให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูล สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย สถานะของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจการจัดชั้นมาตรฐาน พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ เป็นต้น

สำหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาด ทุน และงบกระแสเงินสด และอื่นๆ ทั้งทางด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอยู่ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินมากกว่าที่เป็นอยู่

 

1112 total views, 1 today